Sąd Rejonowy w Tychach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Archiwum

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn.zm.) stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną:

1. osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

3. kombatanci

4. weterani

5. osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,

6. osoby, które ukończyły 65 lat,

7. kobiety w ciąży

8. osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez:

1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty wykazują przez złożenie stosownego oświadczenia.

Zakres nieodpłatnej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3.  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1.  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3.  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

TYCHY

Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba

Harmonogram

Punkt nr 1

prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”

ul. Barona 30, 43–100 Tychy

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku  do piątku 9.00–13.00

Punkt nr 2

prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Urząd Miasta Tychy

Aleja Niepodległości 49

43–100 Tychy

pokój nr 317 piętro III

od poniedziałku do środy oraz piątek 12.00–16.00,

czwartek 13.00–17.00

Punkt nr 3

prowadzony przez organizację pozarządową

Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum"

Barona 30, 43–100 Tychy

lokal nr 212 piętro I

od poniedziałku do piątku 13.00–17.00

Punkt nr 4

prowadzony przez organizację pozarządową

Plac św. Anny 4 lok. użyt. 102

od poniedziałku do piątku 8.00–12.00

Punkt nr 5

prowadzony przez organizację pozarządową

Plac św. Anny 4 lok. użyt. 102

od poniedziałku do piątku 12.00–16.00

KOBIÓR

Lokal biurowy nr 10, pokój 9

tel.: 32 328 60 72

ul. Centralna 57,43-210 Kobiór

Poniedziałek 16.00 – 20.00

Środa 16.00 – 20.00

BIERUŃ

Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba

Harmonogram

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Warszawska 168, 43-155 Bieruń

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 7.00 – 11.00

Środa 7.00 – 11.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00 – 12.00

LĘDZINY

Punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej

Siedziba

Harmonogram

Powiatowe Centrum Społeczno–Gospodarcze

ul. Lędzińska 24, 43-143 Lędziny

Poniedziałek I i III miesiąca

13.00 – 17.00

Poniedziałek II i IV miesiąca

8.00 – 12.00

Wtorek 10.00 – 14.00

Środa 11.30 – 15.30

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 10.00 – 14.00

Więcej informacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na specjalnie utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości stronie internetowej: http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Przydatne linki:

Rzecznik Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl
Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl
Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl
Rzecznik Finansowy - www.rzu.gov.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhr.pl
Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl
Główny Inspektorat Pracy (GIP) - www.gip.pl
Federacja Konsumentów  - www.federacja-konsumentow.org.pl
Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl

 

 

Metryka dokumentu

  • Dokument zmieniono: 2018-02-22 11:00:29, zmiany dokonał Przemysław Trzewiczek, Nr poprzedniej wersji dokumentu: 2.